ОБЩИ УСЛОВИЯ

На „5 Сървис“ ООД за предоставяне на услуги по гледане на домашни животни в дома на клиента

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „5 Сървис“ ООД, наричано по-долу “Pet Service”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.5service.bg (наричани по-долу „Потребители“), от друга.

„5 Сървис” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205073075, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. " Проф д-р Димитър Атанасов " 24 ет.2, ап.10, имейл адрес: info@5service.bg.

Всеки Потребител приема да се запознае изцяло с публикуваните Общи условия преди използването на информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.5service.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.5service.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „5 Сървис” ООД, условия за ползване на сайта, както и копие от договора, който се сключва с всеки клиент.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 

Чл. 1. Pet Service предоставя услуги по гледане на домашни животни в дома на клиента – котки, кучета, както и други животни.

Чл. 2. Този уебсайт (5service.bg) не предлага възможност за онлайн закупуване на услугите на Pet Service , а само за направа на заявка. Всяка сделка между Pet Service и Потребител се сключва лично след среща между страните и с подписването на договор за предоставяне на услугата. Условията на договора могат да бъдат видени по-долу.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) Pet Service идентифицира Потребителите на сайта чрез IP адреса на Потребителя.

(2) Pet Service има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Pet Service. 
 

(3) На сайта е възможна идентификация чрез Фейсбук и Гугъл профил.

 

Чл. 4.(1) Pet Service полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на заявката - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 
 

(2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Pet Service обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
 

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Pet Service възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) Pet Service събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени).

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

Чл. 6 (1) Потребителят може да заяви услуга, като попълни съответната електронна форма за заявка, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Pet Service , да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен. 
 

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Заяви", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Pet Service, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

Pet Service може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.

ЗАЯВКА И ПЛАЩАНЕ

Чл. 7 (1) Потребителите използват  интернет страницата на Pet Service, за да заявят една от услугите, предлагани от  дружеството. Заявката не представлява покупка по смисъла на Закона за електронната търговия, а се използва единствено с цел установяване на първоначален контакт между Потребителя и Pet Service.

 

Чл.8. Покупката на конкретна предоставяна от Pet Service услуга се извършва чрез сключване на договор за предоставяне на услугата при последваща лична среща между представител на Pet Service и Потребителя. Pet Service се задължава да изпрати примерен договор на email, предоставен от Потребителя, в срок до 24 часа след подаване на заявката от негова страна, с цел запознаване със съдържанието му.

 

Чл.9 Тези общи условия уреждат единствено употребата на сайта www.5service.bg и нямат отношение към сключването на договора за предоставяне на услуга.

 

Чл. 10 Заплащането на цената за предоставяната услуга се извършва на място, към момента на подписването на договора с Потребителя, в брой или по банков път.

 

Чл. 11 Pet Service може по свое усмотрение да откаже да изпълни заявка и да подпише договор  за предоставяне на предлаганата услуга. Възможните причини за това могат да включват, но не се ограничават до: агресивни животни, животни в лошо здравословно състояние, екзотични животни, които изискват специализирана грижа и други.

 

Чл. 12. Единственото последствие от заявката през www.5service.bg е последващ контакт между Pet Service и Потребителя с цел информационна среща, която не се заплаща.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 13 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Pet Service (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Pet Service или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Pet Service и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
 

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Pet Service, Pet Service има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. 

 

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Pet Service.

 

Чл. 14 (1) Pet Service се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. 
 

(2) Pet Service си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Pet Service има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

 

Чл. 15. Органите, регулиращи дейността на Pet Service са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

 

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

  • тел: 02/91-53-518

  • email: kzld@cpdp.bg

  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Чл. 16 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. 
(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. 
(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. 
(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Pet Service и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник. 
(5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 

Чл. 17 Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Чл. 18 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ПРИМЕРЕН ДОГОВОР ЗА УСЛУГАТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК